Informatie en veilingvoorwaarden
 


Om het voor u wat gemakkelijker te maken kunt u (enkele dagen voor aanvang van de kijkdagen) een groot deel van de te veilen goederen met behulp van de foto's bekijken.

Hoe kan ik een artikel kopen?

Alle goederen worden via een schriftelijke veiling aangeboden.

Dit houdt in, dat u alleen schriftelijke biedingen uit kunt brengen op deze goederen. De goederen zijn voorzien van een kavelnummer en een inzetwaarde. De inzetwaarde is de minimale waarde, waarop u kunt inschrijven, de taxatiewaarde geeft de verwachte opbrengst aan. De biedingen die u uitbrengt worden beschouwd als uw 'beste' biedingen. Bij meerdere biedingen op een zelfde artikel boven € 300,- kan er eventueel contact met u opgenomen worden.  Aan de hoogste bieder wordt het artikel toegewezen. Bij deze veiling op inschrijving zijn, tenzij anders bepaald, de veilingvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn hieronder afgedrukt en liggen ook ter inzage tijdens de kijkdagen.
Technische en elektronische apparatuur worden verkocht in de toestand waarop ze tijdens de kijkdagen te zien zijn, zodat we t.a.v. deze goederen niet op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Veilingprovisie (inclusief btw).

In verband met ons gewijzigd veilingsysteem kunnen wij efficienter werken, waardoor wij onze provisie bij de veiling op inschrijving als volgt kunnen aanpassen.
Bodprijs per artikel: tot € 300,- (29 %), € 301,-  tot  € 1.000,- (27%), vanaf € 1.001,- (25 %)
 

De inschrijvingen kunnen tot uiterlijk dinsdag 24 maart 2015  22.00 uur schriftelijk worden ingeleverd.

 • door afgifte van een bieding bij het veilinghuis
 • per fax 040 2962511 of vanuit het buitenland +3140 2962511
 • per e-mail info@artosom.nl, met vermelding van kavelnummer, omschrijving artikel, bodprijs, uw naam, adres en telefoonnummer.
   

Alle bieders gaan wij vanaf woensdag 25 maart 2015 per e-mail of telefonisch informeren omtrent de inschrijvingen.

De gekochte goederen kunnen afgehaald worden op:
woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 maart van 10.00-13.00 uur
of in overleg op een andere datum en/of tijdstip (tel. 040-2 432 432).
 

Het versturen van gekochte goederen is in overleg uiteraard ook mogelijk.
 

       English, German and French version at the end of this page.

 

Devolgende algemene voorwaarden en toevoegingen zijn op Veilinghuis van der Sommen – Artosom
van toepassing.
 
ALGEMENE (KOOP)VOORWAARDEN TMV
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226
 
Artikel 1         toepasselijkheid
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de   veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling.
1.2    Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.
1.3    De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.
 
Artikel 2         informatie-/onderzoeksplicht
2.1    Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
2.2    De koper dient vόόr de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
2.3    De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.
 
Artikel 3         bieden
3.1    De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden.
3.2    Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.
3.3    Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
3.4    Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
3.5    De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.
 
Artikel 4         totstandkoming koopovereenkomst
4.1    De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.
4.2    Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.
 
 
Artikel 5         verplichtingen koper
5.1    De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
5.2    De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3    De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.
 
Artikel 6         terugnameverplichting veilinghouder
6.1    Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
6.2    De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
6.3    De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.
 
 Artikel 7        rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1    De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
a.       zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b.      te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c.       voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d.      kopen te combineren of te splitsen;
e.       kopen niet te gunnen of op te houden;
f.       vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g.       na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
h.      indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i.        voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j.        gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k.      namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l.        voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.
 
Artikel 8         betaling/eigendomsoverdracht
8.1    De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vόόr de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
8.2    Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
8.3    De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.
 
 
Artikel 9         niet-tijdige betaling  
9.1    Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van €250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.
9.2    De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.
 
Artikel 10       ophaaltermijn
10.1    De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.
10.2    Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.
 
Artikel 11       onverkochte voorwerpen
11.1    Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
11.2    De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
11.3    Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.
 
Artikel 12       aansprakelijkheid veilinghouder
12.1    De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
12.2    In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
12.3    De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.
12.4    Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.
 
Artikel 13       foto’s en illustraties
13.1    De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.
 
Artikel 14       diversen
14.1    Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.
14.2    Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3    Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.
 
 
Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.
 
TOEVOEGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TMV
Artikel 2 Met betrekking tot de omschrijvingen bij kunstwerken geldt:
1.      Een werk vermeld met voorletters, voornaam/voornamen en achternaam, evt. jaartallen van de kunstenaar, zonder verdere voorbehouden of beperkingen, is naar onze mening een werk van deze kunstenaar.
2.      Een werk vermeld met voorletters, voornaam/voornamen en achternaam, evt. jaartallen van de kunstenaar, met de toevoeging ‘toegeschreven aan’ is naar onze mening waarschijnlijk een werk van deze kunstenaar.
3.      Een werk vermeld met voorletters, voornaam/voornamen en achternaam, evt. jaartallen van de kunstenaar, met de toevoeging(en) ‘atelier’, ‘school van’ of ‘omgeving van’ is naar onze mening geen werk van de kunstenaar, maar een werk uit de periode van de kunstenaar waarschijnlijk gemaakt onder zijn invloed.
4.      Een werk vermeld met een naam, maar met de toevoeging(en) ‘naar’, ‘manier van’, ‘navolger’ of ‘kopie’, is naar onze mening geen werk van de genoemde kunstenaar.
5.      Een werk vermeld als Hollandse School, Vlaamse school etc. is een werk van een onbekende kunstenaar, naar onze mening gemaakt in dat land of die streek.  
             Technische, mechanische en elektrische apparaten worden zonder garantie verkocht, tenzij anders bepaald.
 
Artikel 6 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden bedraagt de periode, waarbinnen de koper omtrent het gekochte kan reclameren niet 3 weken doch 10 dagen.
Voor artikelen met een bodopbrengst van € 100,- en lager alsmede voor zogenaamde ‘kopen diversen’ is artikel 6 niet van toepassing.
 
 
Betalingen zijn mogelijk a contant in euro’s of PIN betaling.
Wij zijn niet aangesloten bij een creditcard organisatie.
 
AFKORTINGEN
sig.       = gesigneerd                            kt         = karaat (gehalte)
ro         = rechtsonder                          crt        = karaat (gewicht)
lo         = linksonder                              n.l.       = niet lopend
mo       = midden onder                      bwg       = beneden wettelijk gehalte
lb         = linksboven                             D = diameter, h = hoogte, l = lengte, b = breedte
rb         = rechtsboven                                        deze maten in cm en ca.
mon.    = met monogram                                              
*          = door ons gesignaleerde onvolkomenheden zoals schilfers, barstjes, etc.
 
 
Attentie
 
Hoewel wij veel aandacht besteden aan deze presentatie kan het gebeuren, dat er geen foto of een foutieve foto wordt getoond. Uitgangspunt bij de verkoop blijft het tijdens de kijkdagen getoonde artikel met bijbehorend kavelnummer.

 


 Auction and conditions


How to buy an auction item?

The auction takes place by bidding in writing.
This means that you can bid only in writing on the items to be auctioned.
They are provided with a lot number and a starting price. The starting price is the minimum bid price; the estimated value represents the value the item is expected to yield. The bids you make are considered as your best bids. As from an amount of € 300,-, onwords we might contact you, when there are more bids on the same item. The item is allotted to the highest bidder. For this auction by bidding in writing general auction conditions apply, unless specified otherwise. These conditions are also on display during the exposition days.

The bid price is increased with a commission (VAT included).

Bid price per item: up to € 300,- (29%), from € 301,- to € 1000,- (27%), from € 1001,- onwards (25%).

Biddings in writing should be submitted by Tuesday 24 March 2015 at 22.00 hour at the latest:
 • at the auction house Van der Sommen
 • by fax ++31(0)40 2962511
 • by e-mail info@artosom.nl
 • mentioning: lot number, short description of the item, bid price, your name, address and phone number  

From Wednesday 25 March onwards all bidders will be informed by phone or e-mail of the result of their bid.

The allotted items are to be collected on:
Wednesday 25, Thursday 26 and Friday 27 March from 10.00 - 13.00
or on another day or hour to agree upon (phone ++31(0)40 2432432).

By mutual agreement the allotted items can also be sent.

Auction House Van der Sommen, Hamsterstraat 8, 5622 LA Eindhoven, is a member of the national association of recognised auction Enterprises TMV


Auktion und den BedingungenWie kann ich einen Artikel ersteigern?

Alle Artikel werden uber eine schriftliche Auktion angeboten. Das heisst, dass Sie Gebote nur schriftlich abgeben konnen. Die Artikel sind mit einer Losnummer und einen Erstgebotswert gekennzeignet. Dieser Wert ist der Minimumwert, zu dem Sie ein schriftliches Gebot abgeben konnen. Der Schatzwert gibt den erwarteten Ertrag an. Die Gebote, die Sie abgeben, werden als Ihre optimalen Gebote betrachtet. Bei mehreren Geboten auf einen Artikel uber € 300,- wird eventuell Kontakt mit Ihnen aufgenommen.
Ein Artikel wird dem hochsten Bieter zugewiesen.
Fur diese Einschreibungsauktion gelten, wenn nicht anders angegeben, die Auktionsbedingungen, die wahrend der Besichtigungstage eingesehen werden konnen.

Der gebotene Preis wird um eine Provision erhoht (einschl. Mehrwertsteuer).
Der gebotene Preis pro Artikel: bis € 300,- (29%), von € 301,- bis € 1000,- (27%), ab € 1001,- (25%).
Die Gebote konnen bis spatestens Dienstag, den 24. Marz 2015, 22.00 Uhr, schriftlich eingereicht werden

 • indem Sie Ihr Gebot beim Auktionshaus abgeben
 • per Fax +3140 2962511
 • per E-Mail info@artosom.nl
 • unter Angabe von Losnummer, Artikelbeschreibung, gebotenem Preis, Name, Anschrift und Telefonnummer. 


Alle Bieter werden ab Mittwoch, 25. Marz telefonisch oder per E-mail uber die Einschreibungen informiert.

Die erworbenen Artikel konnen am
Mittwoch 25., Donnerstag 26., und Freitag 27. Marz von 10.00 - 13.00 Uhr oder nach Vereinbarung an einem anderen Tag und/oder Zeitpunkt abgeholt werden.

Die erworbenen Artikel konnen nach Vereinbarung selbstverstandlich auch versandt werden.

Das Auktionshaus Van der Sommen, Hamsterstraat 8, 5622 LA Eindhoven ist Mitglied des nationalen Verbandes anerkannter Auktionshauser TMV.

Vente aux encheres et conditions


Comment acheter un objet ?

 
La vente des objets mis en vente aux encheres se fait moyennant des offres par ecrit. Cela signifie que c'est uniquement par ecrit que vous pouvez faire des offres pour ces objets. Ceux-ci sont pourvus d'un numero de lot et d'un montant de mise a  prix. Le montant de mise a prix est le montant minimal pour faire une offre, la valeur estimee represente le prix de rendement souhaite.Les offres que vous faites sont considerees comme vos meilleures offres. A partir d'un montant de € 300,- , il se peut que nous nous mettions en contact avec vous, au cas ou il y aurait plusieurs offres pour le meme objet.
Lóbjet est adjuge au plus offrant.
Les conditions des ventes aux encheres sont d'application pour cette vente moyennant des offres par ecrit, sauf si specifie autrement. Vous pouvez egalement prendre connaissance de ces conditions lors des jours d'expositions.
 
L'offre est majoree d'une commission (TVA comprise)
Offre par objet:  jusque'a € 300,- (29%), de € 301,- a € 1000,- (27%), a partir de € 1000,- (25%).
Dernier delai pour soumettre vos offres par ecrit : mardi 24 Mars 2015, 22.00 h. au plus tard:
 • a la maison de Vente aux encheres Van der Sommen
 • par fax +3140 2962511
 • par e-mail info@artosom.nl
 • avec mention du no de lot, description de l'objet, votre offre, votre nom et adresse, no de telephone     
 A partir du mercredi 25 Mars, les encherisseurs seront informes par telephone ou courriel de la suite donnee  a leurs offres.
 
Les objets adjuges sont a retirer:
le mercredi 25, le jeudi 26 et le vendredi 27 Mars de 10.00 - 13.00 h. ou a une autre date et/ou heure a convenir (tel. 003140 2432432)

Sur demande, les objets adjuges peuvent egalement vous etre envoyes.

La Maison de Vente aux encheres Van der Sommen, Hamsterstraat 8, 5622 LA Eindhoven, est membre de l'Association nationale de maisons de Vente aux encheres reconnues TMV.